Το Έργο

Το έργο με τίτλο «Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών-EMPOWERING» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, και στοχεύει στη μετάβαση έξι περιφερειών της ΕΕ (σε Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Κροατία, Ουγγαρία και Ελλάδα) σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το έργο πρόκειται να συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών και σχεδίων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική 2030 και για την επίτευξη των νέων στόχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Το έργο EMPOWRING θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, από τις τοπικές-δημοτικές και περιφερειακές αρχές με ορθές διακρατικές ανταλλαγές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:

  • διακρατικά σεμινάρια,
  • διομότιμη ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων,
  • εκπαιδευτική επίσκεψη σε μια βέλτιστη πρακτική της ΕΕ και σε βέλτιστες πρακτικές δύο εταίρων.

Επιπρόσθετα, οι κατά τόπους ομάδες-στόχοι θα προσεγγισθούν από ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων-ικανοτήτων.

Η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των τοπικών αρχών θα αξιοποιηθούν τόσο κατά την έγκριση των νέων ΣΔΑΕ όσο και κατά την αναβάθμιση των υπαρχόντων, ενώ οι περιφερειακές αρχές θα υποστηριχθούν στη διαμόρφωση του περιφερειακού ενεργειακού σχεδίου για το 2050, τονίζοντας τις κυριότερες ενεργειακές προκλήσεις και αναδεικνύοντας τις πιθανές χρηματοοικονομικές στρατηγικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν.