Εταίροι του έργου

 ADR-Nord-Est_logo  image description
   svim  
ida

region of central macedonia logo

Ο Οργανισμός για το Περιβάλλον και τα Ύδατα της Ανδαλουσίας

Ο Οργανισμός για το Περιβάλλον και τα Ύδατα της Ανδαλουσίας (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) είναι εταιρεία του δημοσίου η οποία λειτουργεί για λογαριασμό του Περιφερειακού Υπουργείου Περιβαλλοντικού και Εδαφικού Σχεδιασμού της Ανδαλουσίας. Η εταιρεία προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για το περιβάλλον στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας και στοχεύει στο σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία, τη διατήρηση, την προώθηση και βελτίωση του περιβάλλοντος. Κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι:

  • Υλοποίηση δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση.
  • Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη, πυρασφάλεια, πυροπροστασία και πυρόσβεση.

Περισσότερες πληροφορίες: www.agenciamedioambienteyagua.es


Το Αναπτυξιακό Γραφείο της Βορειοανατολικής Περιφέρειας της Ρουμανίας

ADR-Nord-Est_logo

Το Αναπτυξιακό Γραφείο της Βορειοανατολικής Περιφέρειας της Ρουμανίας [North-East Regional Development Agency (North-East RDA)], είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός του ευρύτερου δημοσίου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1999, κατ’ εφαρμογή του Ρουμανικού νόμου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Το Αναπτυξιακό Γραφείο North-East RDA αποτελεί τον βασικό μοχλό κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην περιφέρεια. Το North-East RDA δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη στρατηγικής, προσέλκυση πόρων, την αναγνώριση και υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων καθώς επίσης προσφέρει υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την τόνωση της οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης, των συνεργασιών καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Τα τελευταία 17 έτη το  Αναπτυξιακό Γραφείο North-East RDA έχει υλοποιήσει 685 ανταγωνιστικά έργα έχοντας προσελκύσει €125 εκ. στην περιφέρεια και δημιουργήσει 15.000 νέες θέσεις εργασίας και εκπαιδεύσει/πιστοποιήσει περισσότερα από 30.000 άτομα. Ως ενδιάμεσος φορέας για την υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013, Το North-East RDA σύναψε συμβάσεις και διαχειρίστηκε περισσότερα από 600 έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ. Ταυτόχρονα το Γραφείο υπήρξε ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Ανταγωνιστικού Τομεακού Προγράμματος για την Βορειοανατολική Περιφέρεια και διαχειρίστηκε 400 έργα για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της αγοράς προσελκύοντας €80 εκατομμύρια.

Περισσότερες πληροφορίες: www.adrcentru.ro

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Gabriela Macoveiu
Δ/ντρια Επικοινωνίας, Συνεργασίας και Ανάπτυξης Αγοράς
Tel: +40 233 218 071
e-mail: gmacoveiu@adrnordest.ro


Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

image description

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 (“Pύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας”) και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987.

Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας.

To ΚΑΠΕ, κατά τα τη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί σε δύο κύρια επίπεδα δράσεων:

  • Στη δράση του ως Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο για τις ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ, όπου αφενός αναπτύσσει την εφαρμοσμένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, αφετέρου υποστηρίζει τεχνικά την αγορά για τη διείσδυση και εφαρμογή των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
  • Στη δράση του ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, όπου αφενός μελετά τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και αφετέρου αναπτύσσει την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη της υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.cres.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:
19ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής
Τel: +30 2106 603 300
e-mail: cres@cres.gr


BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency. Hungary

The BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency (BORA 94) is a non-profit organization, owned by the BAZ County Self-Government. It is experienced in strategic planning and project management. Between 1994 and 2006, the Agency has managed a complex county level EU funded territorial development programme, and implemented and monitored approx. 5500 projects. From 1994, the Agency has participated in the preparatory activities to receive SF, collecting potential project ideas that are eligible for funding. It has successfully implemented own projects also, that were funded by the North-Hungarian ROP 2007-2013, as well as other sectorial programmes in the fields of education, training and environment.

As NORDA Regional Development Agency of North-Hungary has ceased to exist on 30th November 2016, from 1st December 2016. BORA 94 became the legal successor taking over all the expertise and human resources of the former RDA.

The Agency’s mission is to strengthen strategic partnerships with local territorial development actors in the county. The main objectives are to accelerate fundamental structural change in the region, to contribute to the social and economic cohesion, to facilitate territorial economic integration by facilitating fruitful cooperation between local and international actors, mainly focusing on cross-border as well as interregional economic and R&D&I cooperation to improve the conditions which are crucial in attracting foreign and domestic direct investments. Furthermore to enhance the competitiveness of Borsod-Abaúj-Zemplén County’s actors.

 Πληροφορίεςwww.bora94.hu


SVIM Περιφερειακό Γραφείο Ανάπτυξης (Ιταλία)

svimΤο Περιφερειακό Γραφείο Ανάπτυξης (SVIM) που ανήκει 100% στην περιφέρεια Marche, υποστηρίζει την υλοποίηση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και  ενεργεί ως ένα ανταγωνιστικό κέντρο  για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα  προγράμματα .

Η SVIM αναπτύσσει και υλοποιεί έργα που προκύπτουν από τις περιφερειακές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, καθώς και σχετικά με την  καινοτομίας και την εκπαίδευση.
Η SVIM χτίζει μια ευρεία περιφερειακή και διακρατική στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής αειφορίας σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.

Πληροφορίες: www.svimspa.it

 

RISE – Sweden´s research institute

The RISE institutes Innventia, SP and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for industry, academia, SME and the public sector. As RISE we can offer a wider range of core competencies and research and development services for a competitive business and a sustainable society. We combine our offering in new cross-disciplinary, business and innovation areas within Life Scinece, Energy and bio-based economy, Mobility, Digitalization and Sustainable cities and communities. RISE 2500 employees are located in 23 cities in Sweden and abroad. The head office will be established in Gothenburg in spring 2017.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ri.se/en


Το Γραφείο Ανάπτυξης της Ίστρια (Κροατία)

ida

Το Γραφείο Ανάπτυξης της Ίστρια (Κροατία)  (The Istrian Development Agency. Croatia)

Το Γραφείο Ανάπτυξης της Ίστρια (IDA), από την ίδρυση του το 1999, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Περιφέρειας της Ίστρια. Ιδρύθηκε ως ένα επιχειρησιακό όργανο επιφορτισμένο με την εφαρμογή των αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων της Περιφέρειας της Ίστρια.

Σήμερα, ο πρωταρχικός ρόλος του IDA έγκειται στην τόνωση της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια της Ίστρια με την εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης, παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάπτυξη επιχειρηματικών υποδομών, την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, την παροχή πληροφοριών και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρηματίες, προσφέροντας υπηρεσίες στους υποψήφιους ξένους και ντόπιους επενδυτές, καθώς και την εφαρμογή των διαφόρων διαπεριφερειακών και διεθνών σχεδίων με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος στην περιοχή της Ίστρια.

Κατά τα τελευταία χρόνια, το IDA έχει καθιερώσει στενή συνεργασία με διάφορους φορείς και οργανισμούς ανάπτυξης στη χώρα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, το IDA εμπλέκεται μέχρι στιγμής στην εφαρμογή με 30 έργα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ida.hr/index.php?id=23&L=1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

region of central macedonia logo

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διοικητικά αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Μακεδονίας. Διαιρείται σε επτά περιφερειακές ενότητες: την Ημαθία, την Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, το Κιλκίς, την Πιερία, τις Σέρρες και την Χαλκιδική. Η διοίκησή δομείται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και όλες οι περιφερειακές μονάδες οργανωτικά ανήκουν στην κεντρική διοίκηση η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας δυναμικός οργανισμός με πολυεπίπεδες αρμοδιότητες με διάφορες δραστηριότητες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Επί του παρόντος, περίπου 2.000 εργαζόμενοι εργάζονται για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε  περιφερειακό  επίπεδο, υιοθετούν και εφαρμόζουν πρωτοβουλίες και πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των σχεδόν δύο εκατομμυρίων κατοίκων αυτής της περιοχής και εργάζονται για την ενίσχυση της αποκέντρωσης σε ένα δυναμικό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βάσει του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» οι Στρατηγικές επιλογές ανά Θεματικό Στόχο, είναι: ΘΣ1: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), ΘΣ2: Ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, ΘΣ3: Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονομίας, ΘΣ4: Ενεργειακή αναδιάταξη για μια οικονομία χαμηλών ρύπων, ΘΣ5: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων, ΘΣ7: Βελτίωση της προσπελασιμότητας με την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών, ΘΣ8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης, ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει γίνει συντονιστής του Σύμφωνοu των Δημάρχων και έχει υποστηρίξει επτά δήμους για την υπογραφή του και την υποβολή Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας τους (ΣΔΑΕ).Η ΠΚΜ έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις για τη διάδοση της πρωτοβουλίας του Σύμφωνοu των Δημάρχων σε όλους τους 44 δήμους της γεωγραφικής επικράτειας της. Ο στόχος της ΠΚΜ είναι να έχουν όλοι οι 38 Δήμοι στο έδαφός της υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΔΑΕ.

πληροφορίες: www.pkm.gov.gr

Επικοινωνία για Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Λαμπρινή Τσώλη  | Τηλ: +30 2313 319.897 | e-mail: L.Tsoli@pkm.gov.gr

Καλλίτσα Πανταζή | Τηλ: +30 2313 319.925 | e-mail: K.Pantazi@pkm.gov.gr