Τοπικά Ενεργειακά Συμβούλια [ΤΕΣ]

Η ίδρυση των Τοπικών Ενεργειακών Συμβουλίων [ΤΕΣ], στο πλαίσιο του έργου EMPOWERING, στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοχής αλλά και της από κοινού ιδιοκτησίας των νέων αλλά και υφιστάμενων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης για την Ενέργεια μέσω της συμμετοχικής προσέγγισης. Επιπρόσθετα, η λειτουργία των ΤΕΣ στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τεχνικών αλλά και πολιτικών, στην αποδοτική υλοποίηση πολιτικών για την βιώσιμη ενέργεια μέσω της συμμετοχής, της συνεισφορά και της ωφέλειάς τους από τις δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και τις δράσεις των διακρατικών ανταλλαγών.

Τα ΤΕΣ θα λειτουργούν στις ακόλουθες συμμετέχουσες περιφέρειες:

  • Περιφέρεια Marche, Ιταλία
  • Περιφέρεια Andalusia, Ισπανία
  • Νότιο-ανατολική Περιφέρεια, Ρουμανία
  • Περιφέρεια Βόρειας Ουγγαρίας, Ουγγαρία
  • Περιφέρεια Istria, Κροατία
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα